Соглашения об уплате алиментов

Эта статья расскажет нам о договоре об уплате алиментов — одном из способов того, как оформить алименты в Украине.

Возможность существования договоренностей об уплате алиментов регламентирована ст. 189 Семейного кодекса Украины, где указывается, что родители ребенка имеют право заключить договор об уплате на него алиментов.

В этом договоре обязательно должно быть указаны:

  • размер алиментов;
  • сроки выплаты алиментов.

Такое соглашение ни в коем случае не может нарушать права ребенка, которые установлены действующим законодательством. Например, нельзя предусматривать в договоре отмену выплат алиментов в случае заболевания ребенка или в случае вступления ребенка в брак до достижения совершеннолетия.

Также должны быть прописаны условия совершения платежей, например, способ, которым алименты будут доходить до получателя — например, почтовым переводом или переводом на банковскую карточку. soglasheniya_ob_uplate_alimentov

Вместе с тем, размер алиментов по договоренности не может быть меньше 30 процентов от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

В то же время положение о максимальном размере выплат в законе отсутствует.

Если по договору алименты выплачиваются в твердой денежной сумме, то в таком соглашении обязательно должно быть прописано положение об индексации размера этой выплаты. (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»)

Соглашения об уплате алиментов также могут положение об условии прекращения действия такого договора об уплате алиментов.

Следует заметить, что соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариально.

Необходимо понимать, что неисполнение письменной формы или нотариального удостоверения тянут за собой признание такого договора абсолютно недействительным, о чем говорится в ч. 4 ст. 203 и ч. 1 ст. 220 Гражданского кодекса Украины.

Например, в деле http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2378988 Веховный суд Украины (касационная инстанция) отменил решение суда первой инстанции о признании действительным договора об уплате алиментов, который был заключен без нотариального удостоверения.

Закон предусматривает возможность принудительного выполнения соглашения об уплате алиментов. Часть 2 ст. 189 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность упрощенного взыскания долга по такому договору в случае невыполнения одним из родителей своей обязанности, а именно путем взыскания денег на основании исполнительной надписи нотариуса.

Вместе с тем, следует заметить, что прекращение действия соглашения об уплате алиментов не прекращает саму обязанность платить алименты. Эта обязанность существует у каждого родителя, независимо от наличия или отсутствия письменной договоренности между родителями.

Прекращение же действия договора убирает лишь способ, форму и другие условия таких выплат, но не освобождает от самой обязанности содержать ребенка согласно законодательству.

Образец договора об уплате алиментов:

ДОГОВІР

ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

Місто Київ, першого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Петренко Олександр Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Вербна, буд. 15, кв. 201, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «БАТЬКО» та з другої сторони –Петренко Марина Борисівна, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «МАТИ», разом надалі за текстом «БАТЬКИ» або «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Даний договір укладено батьками малолітньої дитини Петренка Степана Олександровича, 12.05.2003 (дванадцятого травня дві тисячі третього) року народження (свідоцтво про народження ІІІ-БК №24563, видане відділом Оболонського районого управління юстиції в м. Києві 20.05.2003 року), надалі за текстом – дитина.

2. За домовленістю Батьків, даним договором встановлюється обов’язок Батька сплачувати на утримання дитини аліменти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок щомісяця.

Аліменти повинні бути сплачені Батьком не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом перерахування суми аліментів на відкритий на ім’я Матері рахунок №25489654 в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» в м. Києві, МФО 254675.

3. Крім сплати суми аліментів, зазначених в п. 2 даного договору, Батько зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

За домовленістю Батьків, додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком щомісяця в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок шляхом перерахування суми додаткових витрат за реквізитами, вказаними в п. 2 даного договору.

Додаткові витрати на дитину сплачуються Батьком не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць.

4. Батьки домовились, що до досягнення дитиною десятирічного віку дитина буде проживати разом з Матір’ю за адресою: м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113.

Після досягнення дитиною десятирічного віку місце проживання дитини буде визначатися за спільною згодоюБатьків та дитини.

Нотаріусом роз’яснено Батькам положення ч. 3 ст. 160 Сімейного кодексу України, відповідно до якої, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

5. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Матері і мають використовуватися за цільовим призначенням.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

У разі смерті Матері аліменти є власністю дитини.

6. Згідно з ч. 2 ст. 189 Сімейного кодексу України у разі невиконання Батьком своїх обов’язків за даним договором, аліменти та/або додаткові витрати на дитину з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

7. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

8. Розмір аліментів та/або розмір додаткових витрат на дитину, визначений в даному договорі, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом Батька або Матері у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених законом.

9. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Батьком умов даного договору та виникнення заборгованості з вини Батька, він зобов’язаний сплатити неустойку (пеню) в розмірі 3 (трьох) відсотків від несплаченої суми аліментів та/або додаткових витрат на дитину за кожен день прострочення зобов’язання.

10. Сплата Батьком неустойки не звільняє Батька від виконання зобов’язань за даним договором.

11. Батько має право перевіряти цільове використання аліментів та додаткових витрат на дитину.

Нотаріусом роз’яснено положення ст. 186 Сімейного кодексу України, відповідно до якої за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.

У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

12. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення і діє до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, а саме до 12.05.2021 (дванадцятого травня дві тисячі двадцять першого) року.

13. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Батько.

14. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх недійсними зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 157, 160, 180-197 Сімейного кодексу України.

15. Ми, Батьки, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

16. Батьки підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О.В., інші видаються Батькам.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Петренко О.В.)   

 ПІДПИС (Петренко М.Б.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Добавить комментарий